แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย


ละติจูด 16.4610379 , ลองจิจูด 102.8557604 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีอายุประมาณ ๒,๕๐๐ ปีมาแล้ว เป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ พบวัฒนธรรมการผลิตอาหารเพื่อกินอยู่ และค้าขาย เช่น เกลือ ปลาร้า ขุดพบภาชนะดินเผา เครื่องประดับ ภาชนะใส่เกลือ ปลาร้าและสินแร่ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นสำหรับค้าขายกับชุมชนอื่น ๆ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-01-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร