ชุมชนเมืองคงโคก


ละติจูด 15.3544607665 , ลองจิจูด 104.174484056 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลเมืองคง อำเภออำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นชุมชนที่ตั้งอยู่บนสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่ดอน มีคูเมืองล้อมรอบ พื้นที่โดยรอบชุมชนเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ได้แก่ นาข้าว เป็นชุมชนพักอาศัยกึ่งชนบท ประชากรในชุมชนประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก รองลงมาเป็นรับจ้าง และค้าขาย ลักษณะสังคมภายในชุมชนยังคงเป็นไปในลักษณะของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมแบบชนบท เป็นเมืองโบราณบนที่ราบสูงที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากเมื่อครั้งอดีต ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๖

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-01-05

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร
- ไม่มีเอกสาร -