พระปู่


ละติจูด 7.5549063373 , ลองจิจูด 99.5815538718 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

อยู่ในอุโบสถวัดประสิทธิชัย (วัดท่าจีน) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง พระพุทธรูปสร้างด้วยเงินแท้ พระปู่ เป็นพระพุทธรูปยืน สูง 1.63 เมตร ใช้ชันบุด้วยเงินแท้ มีข้อความจารึกที่ฐานว่า วันเสาร์ เดือนสี่ แรมสิบเอ็ดค่ำ จุลศักราช หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้า ปีกุน  เบญจศก ข้าพเจ้าพระยาตรังวิษยานุรักษ์พิทักษ์รัฐเสมา ผู้สำเร็จราชการ บุตรพระสิทธิสงครารามณรงค์ ปลัดเมืองไทร ได้สร้างพระพุทธรูปนี้ไว้ในพระพุทธศาสนาข้อความจารึกกล่าวถึงพระตรังควิษยาณุรักษ์พิทักษ์รัฐสีมา (ทองบาน) ต้นตระกูล “วิทยารัฐ” และภรรยา คือผู้สร้างพระ เมื่อ พ.ศ. 2426 บรรดาลูกหลานในตระกูลจะเรียกพระนี้ว่า พระปู่-พระย่า ด้วยถือเอาว่าเป็นเสมือนตัวแทนของผู้สร้าง

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-11-04

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร