หยงสตาร์


ละติจูด 7.1414466819 , ลองจิจูด 99.6821853829 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลท่าข้าม อำเภออำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92120

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

       ชุมชนเกษตรกรรม/ชนบท อาคารเรือนไม้เดี่ยวใต้ถุนสูง ตั้งเรียงตัวติดถนน๒ช่วงทาง มีเรือนเก่าที่มีคุณค่าอยู่บางส่วน

       ตันหยงสตาร์เป็นชุมชนที่มีมาแต่โบราณนับพันปี และมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศด้านชายฝั่งตะวันตก เช่น สิงคโปร์ ปีนัง และหัวเมืองชายฝั่งอื่นๆ ด้านคาบสมุทรมลายู การทำมาค้าขายย่อมอาศัยความรู้ทางคณิตศาสตร์ จำเป็นที่จะต้องรู้ภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษามลายู ภาษาจีน เป็นต้น

       ในปี พ.ศ. 2440 สมัยพระยารัษฎานุประดิ มาเป็นผู้ว่าราชการเมืองตรัง มีการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองเมืองตรังเสียใหม่ อำเภอท่าพญาซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านท่าพญาก็ถูกย้ายมาตั้งอยู่ที่บ้านหยงสตาร์ พร้อมกับเปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอปะเหลียน มีหลวงพิทักษ์โยธา (ปาน) เป็นนายอำเภอ เมื่ออำเภอปะเหลียนตั้งอยู่บ้านหยงสตาร์ (ปัจจุบันเป็นชุมชนตันหยงสตาร์)

       เหตุผลที่พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี ย้ายอำเภอจากท่าพญา มาตั้งที่บ้านหยงสตาร์ น่าจะเป็นเพราะบ้านหยงสตาร์นั้นเจริญมากกว่าเป็นชุมชนใหญ่ มีอ่าวจอดเรือระหว่างปากคลองหยงสตาร์กับเกาะเหลาตรง (ปุเลาตะฮง) มีเรือขนาดใหญ่เข้ามาจอด

       ปัจจุบันตัวอำเภอที่เคยตั้งอยู่ที่บ้านหยงสตาร์ ได้ย้ายมาอยู่ที่ตำบลท่าข้าม ซึ่งที่ตั้งอำเภอใหม่นี้อยู่ในจุดที่สูงมาก สามารถมองเห็นทะเล และหมู่เกาะต่างๆ รอบหยงสตาร์ได้อย่างชัดเจน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

       ชุมชนนี้ปัจจุบันค่อยข้างเงียบ เนื่องจากการการคมนาคมสะดวกขึ้นผู้คนสัญจรเข้าในตัวเมืองมากขึ้น ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม ยังรักษาอัตลักษณ์ ความเป็นชุมชนดั่งเดิมได้ดี มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญหลายแหล่ง และแหล่งประวัติศาสตร์ที่ควรอนุรักษ์

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-11-04

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร