วัดโฆษาท่าช้าง


ละติจูด 16.8117 , ลองจิจูด 101.3213 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

วัดโฆษาท่าช้าง ตำบลห้วยไร่ อำเภออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดโฆษา ตั้งอยู่ที่ 191 บ้านท่าช้าง หมู่ 2 ตำบลห้วยไร่ อำเภอหล่มสัก สังกัดคณะสังฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ อาณาเขต ทิศเหนือติดต่อกับคลองปากห้วยขอนแก่น ทิศใต้ติดต่อกับถนนเข้าหมู่บ้าน ทิศตะวันออกติดต่อกับที่ตั้งโรงเรียน ทิศตะวันตกติดต่อกับหมู่บ้าน พื้นที่วันเป็นที่ราบลุ่ม อาคารเสนาสนะต่างๆ มีอุโบสถกว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร ศาลาการเปรียญกว้าง 12 เมตร ยาว 26 เมตร สร้างด้วยไม้ เมื่อ พ.ศ. 2427 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-02-24

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร