เมืองเก่าระนอง


ละติจูด 9.965393 , ลองจิจูด 98.636635 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบล เขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง ระนอง 85000 ตำบลเขานิเวศน์ อำเภออำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รหัสไปรษณีย์ 85000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 6 เมืองเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

เมืองเก่าระนอง เมืองเก่าระนอง ตามประกาศคณะกรรมการอนุรักษ์และพัฒนากรุงรัตนโกสินทร์และเมืองเก่า ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีพื้นที่ 1.67 ตารางกิโลเมตร องค์ประกอบเมืองที่สำคัญของเมืองเก่าระนอง ประกอบด้วย ที่หมายตาที่สำคัญ ได้แก่ เขานิเวศน์ เนื่องจากเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญจำนวนมาก เช่น พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง และหอพระเก้าเกจิ เป็นต้น นอกจากนี้ภายในเมืองเก่าระนองยังมีจุดหมายตารองที่เป็นสถานที่สำคัญของเมือง ได้แก่ หอพระเก้าเกจิ พระราชวังรัตนรังสรรค์จำลอง วัดสุวรรณคีรีวิหาร วัดอุปนันทาราม ศาลเจ้าต่ายเต๊เอี๋ย ศาลหลักเมืองระนอง และอนุสาวรีย์พระยาดำรงสุจริตมหิศรภักดี (คอซู้เจียง) ย่านประวัติศาสตร์ที่สำคัญและมีคุณค่าของเมืองระนอง จึงแบ่งออกเป็น 2 ย่าน ได้แก่ ย่านการค้าบริเวณถนนท่าเมือง ถนนเรืองราษฎร์ และถนนทวีสินค้า ประกอบด้วยอาคารตึกแถวแบบโคโลเนียล ซึ่งเป็นอาคารที่มีลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานศิลปสถาปัตยกรรมแบบจีนและยุโรป และย่านศูนย์ราชการ ซึ่งมีศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) และพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นศูนย์กลางย่าน มีอาคารสำนักงานและบ้านพักข้าราชการที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาคารที่ตั้งอยู่บริเวณริมถนนดับคดี (สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2559)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-03-03

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร