กลุ่มภาพเขียนสีภูฮัง (ถ้ำพระ 2 ถ้ำคิวริว และถ้ำฝ่ามือ)


ละติจูด 16.830278 , ลองจิจูด 101.821944 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลศรีฐาน อำเภออำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

กลุ่มภาพเขียนสีบนภูฮัง ได้แก่ 1) ภาพเขียนสีถ้ำพระ 2 เพิงหินทรายอยู่บนภูฮัง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก ภาพมือแบบทาบ (positive) กระจายบนผนัง และมีภาพลายเส้นรูปช้างและรูปสัญลักษณ์ 2) ภาพเขียนสีถ้ำคิวริว เพิงหินทรายอยู่บนภูฮัง หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภาพอยู่สูงจากพื้น 6 เมตรภาพเขียนแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม เป็นภาพลายเส้นคล้ายรูปคน และภาพสัญลักษณ์ และ 3) ภาพเขียนสีถ้ำฝ่ามือ เพิงหินทรายอยู่บนภูฮัง หันหน้าไปทางทิศเหนือ สูงประมาณ 10 เมตร ภาพอยู่สูงจากพื้นประมาณ1-2 เมตร ภาพมือแบบทาบและภาพเขียนรอบมือเติมเส้นในฝ่ามือ เขียนด้วยสีแดงคล้ำ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร