สวนเกษตรตำบลคลองพลู


ละติจูด 13.1636536 , ลองจิจูด 101.4073975

สถานที่ตั้ง

ตำบลคลองพลู อำเภออำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20190

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

สวนเกษตรตำบลคลองพลู อำเภอหนองใหญ่ เกิดจากแรงบันดาลใจของนายวิวัฒน์ เลาหพันธกิจ ซึ่งมีความสนใจและรักต้นไม้ จึงศึกษาเรียนรู้ด้านการปลูกกล้วยไม้ จนมีความชำนาญจากนั้นนำความรู้และประสบการณ์ทดลองปลูกกล้วยไม้เป็นอาชีพแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากขาดแหล่งน้ำจึงหันมาปลูกไม้ใบ สำหรับใช้จัดแจกัน ช่อดอกไม้และตกแต่งสถานที่แทน ปรากฏว่าได้ผลดีเป็นที่พอใจจึงปลุกต่อมาจนถึงปัจจุบัน การปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่พื้นที่ สวนเกษตรตำบลคลองพลูได้ผลดีเป็นที่น่าพอใจ วิธีการปลูกไม้ใบเพิ่มเพิ่มเติม เช่น ใบมอนสเตอร่า ใบซานาดู ใบตระกูลฟิโลเดนดรอน ไผ่ฟิลิปปินส์ ฯลฯ และปลูกดอกหน้าวัวเพิ่ม แต่ประสบปัญหาเรื่องโรคและอายุของดอกยากแก่การดูแลรักษาต่อมาหันมาปลูกสับปะรดสีซึ่งเป็นพืชที่ดูแลรักษาง่ายได้นำพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศมาทดลองปลูกพยายามศึกษาเรียนรู้แก้ปัญหา และพัฒนาอยู่เสมอจนประสบผลสำเร็จสามารถผสมพันธุ์และขยายพันธุ์สับปะรดสีได้ด้วยตนเองกว่า 10 สายพันธุ์ปัจจุบันขยายพื้นที่ในการปลูกสับปะรดสีจำนวน 15 ไร่ มีหน่วยงานและสถานศึกษามากมายมาศึกษาดูงาน นายวิวัฒน์ เลาหพันธกิจ ได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกสมาคมไม้ดอกไม้ประดับภาคตะวันออกและเป็นวิทยากรเผยแพร่ความรู้ ในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ และการอนุรักษ์สวนเกษตรตามแนวทางธรรมชาติของท้องถิ่น

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

1. ปัญหาการปลูกไม้ดอกไม้ประดับคือแหล่งน้ำ และปัญหาโรคพืชและการดูแลรักษาการปรับสภาพดิน

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-02-17

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร