แหล่งโบราณคดีหนองปลากระดี่


ละติจูด 14.830222 , ลองจิจูด 99.58143 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลนิคมกระเสียว อำเภออำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ยังเห็นร่องรอยคูน้ำ-คันดิน ลักษณะเป็นวงกลม เมื่อดูจากภาพถ่ายทางอากาศ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-01-02

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร