วัดศรีสุพล


ละติจูด 16.8202 , ลองจิจูด 101.3058 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

212 ถนน รณกิจ ตำบลห้วยไร่ อำเภออำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67110

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

-

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-02-24

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร