ภาพเขียนสีถ้ำลายแทง


ละติจูด 16.815 , ลองจิจูด 102.956111 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลผานกเค้า อำเภออำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำลายแทง เป็นถ้ำหินปูนอยู่บนภูผาน้อย สูงจากเชิงเขา 40 เมตร ปากถ้ำหันไปทางทิศใต้ ภาพเขียนอยู่บนผนัง สูงจากพื้นถ้ำประมาณ 180 เมตร ภาพเขียนสีทั้งหมดประมาณ 74 ภาพ เขียนด้วยสีแดงคล้ำและแดงปนส้ม แบ่งเป็น 4 ประเภท ภาพคน 40 ภาพ ภาพสัตว์ 14 ภาพ ภาพมือ 8 ภาพ และภาพสัญลักษณ์ 12 ภาพ ทั้งหมดเขียนด้วยเทคนิคต่างๆ กันคือ เขียนแบบเงาทึบ เขียนแบบเงาทึบผสมเส้นโครงร่างรอบนอกหรือเว้นว่างไว้บางส่วน (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร