แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด


เอกสารเผยแพร่ 23-02-2022 17:34:11 นิลุบล ผ่องศรี

แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด

จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น และดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศในภาพรวม ประกอบด้วย หลักการและเหตุผล ประเด็นถาม-ตอบ เรื่องการดำเนินงานและประสานงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น เช่น การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมคืออะไร การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นอย่างไร หน่วยอนุรักษ์ฯ มีลักษณะอย่างไร บทบาทหน้าที่เป็นอย่างไร ใครบ้างที่จะเป็นกรรมการ กิจกรรมของหน่วยฯ มีอะไรบ้าง จะได้งบประมาณหรือไม่ มีการพิจารณางบประมาณอย่างไร เป็นต้น

รูปภาพ


ไฟล์