สื่อประชาสัมพันธ์


คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 3/2563

1 สัปดาห์ที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาต...อ่านต่อ

แผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด

2 เดือนที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
จัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นแนวทางการดำเนินงานให้กับหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น 76 จังหวัด ซึ่งเป็นหน่วยงานในท้องถิ่นที่มีบทบาทในการดูแลเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่น และดำเนินงานด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศ...อ่านต่อ

การพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

2 เดือนที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมให้เป็นระบบ โดยให้การศึกษาอบรมประชาสัมพันธ์แก่ประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจเพื่อเป็นการป้องกันที่ต้นเหตุ มีหน่วยงานดูแลและตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาลุกลามเกินกว่าจะแก้ไขได้ แล...อ่านต่อ

แผนจัดการการอนุรักษ์และปรับปรุงสภาพแวดล้อมย่านชุมชนเก่าท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

2 เดือนที่แล้ว นิลุบล ผ่องศรี มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดําเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอย่างต่อเนื่อง และเห็นว่าย่านชุมชนเก่าเป็นแหล่ง ศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์ประเภทหนึ่ง ที่ยังไม่มีการศึกษาจัดทํา...อ่านต่อ