สื่อประชาสัมพันธ์


คู่มือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า

5 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
คู่มือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลางและภาค

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า

5 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ธันวาคม 2555

สรุปแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับประกาศเป็นมรดกจังหวัด พ.ศ. 2555 – 2566

10 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์
สรุปแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับประกาศเป็นมรดกจังหวัด  พ.ศ. 2555 – 2566 แบ่งเป็น แหล่งศิลปกรรม 114 แหล่ง และแหล่งธรรมชาติ 15 แหล่ง

โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ

5 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์
โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ ให้เป็นแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ เป็นกรอบการดำเนินงานอย่างบูรณาการ...อ่านต่อ