คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 3/2563


เอกสารเผยแพร่ 05-05-2022 17:10:49 นิลุบล ผ่องศรี

คำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ที่ 3/2563

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมและคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมประจำจังหวัด สั่ง ณ วันที่ 7 มกราคม 2563 โดย พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

รูปภาพ


ไฟล์