รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น


เอกสารเผยแพร่ 20-05-2022 13:45:43 บุศราพร ใจมา

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

                    หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยจัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2527 มีการดำเนินงานในลักษณะคู่ขนานกับการดำเนินงานของส่วนกลาง นำนโยบายและขับเคลื่อนภารกิจส่วนกลางไปต่อยอดขยายผลสู่การปฏิบัติจริงในพื้นที่ ตลอดจนสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้นในพื้นที่ เป็นการดำเนินงานในเชิงรุก และเน้นการมีส่วนร่วมกับชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นการเพิ่มประสิทธิผลของการดำเนินงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในภาพรวมของทั้งประเทศ

                     สำนักงานฯ ได้สนับสนุนงบประมาณอุดหนุนให้หน่วยอนุรักษ์ฯ สำหรับดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมระดับจังหวัด ภายใต้กรอบนโยบายและภารกิจของ สผ. ดังนี้

                    แผนงานที่ 1 การบริหารหน่วยอนุรักษ์ฯ

                    แผนงานที่ 2 การประกาศเขตอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

                    แผนงานที่ 3 การอบรมสัมมนาเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม

                    แผนงานที่ 4 การพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมของประเทศ

                    ทั้งนี้ ในปี 2564  หน่วยอนุรักษ์ฯ ได้ดำเนินการตามแผนงานดังกล่าวเสร็จสิ้น และส่งรายงานผลการดำเนินงานให้ สำนักงานฯ เพื่อรวบรวมจัดทำเป็นรายงานฉบับนี้ สำนักงานฯ จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการดำเนินงานดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยอนุรักษ์ฯ สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงาน เป็นข้อมูลเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง หรือประยุกต์ใช้ในพื้นที่จังหวัดต่างๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน ต่อไป

รูปภาพ


ไฟล์