แผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวดยโสธร


เอกสารเผยแพร่ 01-06-2022 15:43:30 นิลุบล ผ่องศรี

แผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมย่านชุมชนเก่าบ้านสิงห์ท่า จังหวดยโสธร

ชุมชนบ้านสิงห์ท่า อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร เป็นชุมชนที่มีสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม มีรูปแบบของชุมชนในแบบแผนของย่านชุมชนเก่า โดยมีบทบาทเป็นย่านการค้าทางน้ำมาตั้งแต่เก่าก่อน อีกทั้งยังมีความทรงจำและเหตุการณ์ที่สำคัญในอดีต เป็นคุณค่าของชุมชน การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเป็นการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม หนึ่งในมาตรการและเครื่องมือที่สำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ที่ช่วยให้ท้องถิ่นได้ตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของแหล่งศิลปกรรม คือ การจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม (Cultural Environmental Atlas) เพื่อใช้เป็นจุดอ้างอิงร่วมของทุกภาคส่วน ในการกำหนดวางแผนเพื่อการอนุรักษ์และการพัฒนาพื้นที่อย่างเหมาะสม

รูปภาพ


ไฟล์