คู่มือการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม


เอกสารเผยแพร่ 13-08-2021 12:53:33 นิลุบล ผ่องศรี

คู่มือการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ดูแลระบบของหน่วยอนุรักษ์ในการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม culturalenvi.onep.go.th 

รูปภาพ


ไฟล์