คู่มือการเข้าใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม


เอกสารเผยแพร่ 13-08-2021 13:03:38 นิลุบล ผ่องศรี

คู่มือการเข้าใช้งานสำหรับผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

เพื่อให้ผู้ดูแลระบบของหน่วยอนุรักษ์ฯ สามารถเข้าใช้งานระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม culturalenvi.onep.go.th ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

รูปภาพ


ไฟล์