โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ


เอกสารเผยแพร่ 11-09-2023 10:52:27 บุศราพร ใจมา

โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ

โครงการศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาจัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และฟื้นฟูย่านชุมชนเก่าแห่งชาติ ให้เป็นแนวทางการดำเนินงานในภาพรวมของประเทศ เป็นกรอบการดำเนินงานอย่างบูรณาการให้เป้นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รูปภาพ


ไฟล์