คู่มือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์


เอกสารเผยแพร่ 13-08-2021 13:12:07 นิลุบล ผ่องศรี

คู่มือแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมเพื่อลดผลกระทบด้านภูมิทัศน์

จัดทำขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการเพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ซึ่งนอกจากจะสร้างมาตรฐานและความเข้าใจในด้านผลกระทบภูมิทัศน์ต่อสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมแล้ว ยังนำเสนอหลักเกณฑ์ทางด้านวิชาการ แนวทางการจัดการ และกรณีตัวอย่างการศึกษาผลกระทบภูมิทัศน์และการกำหนดพื้นที่จัดการเชิงทัศน์ได้

รูปภาพ


ไฟล์