มาตราฐานด้านการสนับสนุนการให้บริการเรื่อง "ข้อตกลงให้บริการเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (Service Level Agreement: SLA)


เอกสารเผยแพร่ 13-08-2021 13:18:06 นิลุบล ผ่องศรี

มาตราฐานด้านการสนับสนุนการให้บริการเรื่อง "ข้อตกลงให้บริการเงินอุดหนุนหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น (Service Level Agreement: SLA)

เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานในเรื่องการสนับสนุนเงินอุดหนุนให้กับหน่วยอนุรักษ์ฯ

รูปภาพ


ไฟล์