แหล่งศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์


ศิลปกรรมนับเป็นมรดกของชาติที่มีคุณค่าจำเป็นต้องอนุรักษ์ไว้ ในขณะเดียวกันสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งศิลปกรรมเหล่านั้นเป็นสิ่งที่จะต้องอนุรักษ์ควบคู่กันไปด้วย เนื่องจากเป็นสิ่งแวดล้อมของศิลปกรรม เพื่อจัดระเบียบให้สิ่งแวดล้อมและรักษาคุณภาพของแหล่งเหล่านั้นโดยตรง เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาการทำลาย สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม พบว่า มีทั้งที่เกิดจากการกระทำ โดยเจตนา ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ และผลกระทบจากการพัฒนาต่างๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ย่อมหมายถึง จะมีการใช้ปัจจัยศิลปกรรมจำนวนมากยิ่งขึ้น จนเป็นที่น่าห่วงว่า แหล่งศิลปกรรมที่ยังมิได้ศึกษา และวางแผนการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมอาจถูกทำลายลงได้ในที่สุด...เพิ่มเติม

212414

ทั้งหมด

จำนวนผู้เข้าชมเวบไซต์

2691

เดือนปัจจุบัน

จำนวนผู้เข้าชมเวบไซต์

5607

ทั้งหมด

จำนวนแหล่งศิลปกรรมฯ

18

เดือนปัจจุบัน

จำนวนแหล่งศิลปกรรมฯที่มีการปรับปรุงในเดือนปัจจุบัน