ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖


ประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๖

25/01/2023 - 26/01/2023

                 ภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ร่วมประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้บรรลุเป้าหมาย  

                 สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดประชุมตัวแทนภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงแรมเฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นางสุกัลยา ปัณฑะจักร์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นประธานการประชุม นางสาวกนกกาญจน์ โกติรัมย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ทำหน้าที่รองประธาน มีตัวแทนภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด ทั้ง ๑๘ จังหวัด และเจ้าหน้าที่จาก สผ. เข้าร่วมประชุมรวม ๒๕ คน 

                ที่ประชุมรับทราบ ผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และการสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ การประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์ฯ กลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รวมทั้งได้มีการพิจารณาเรื่อง กรอบเวลา (Timeline) การเสนอแผนงาน/โครงการฯ การตั้งคำขอตั้งงบประมาณแผนงาน/โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ – ๒๕๖๙  และการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินโครงการของหน่วยอนุรักษ์ฯ และร่วมขับเคลื่อนนโยบายการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมให้เกิดผลเป็นรูปธรรม