ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖


ประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

25/01/2023 - 27/01/2023

          สผ. สานพลังเครือข่าย “ขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจากระดับท้องถิ่น มุ่งสู่ความยั่งยืนระดับประเทศ” โดยจัดประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ จังหวัดกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร.ต.ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมและมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และมอบโล่แก่หน่วยอนุรักษ์ฯ ที่ดำเนินการประกาศมรดกจังหวัดแล้วเสร็จ โดย นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม มีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะกรรมท้องถิ่นทั้ง ๗๖ จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม และภาคีเครือข่ายในจังหวัดกาญจนบุรี รวม ๒๐๐ คน  เพื่อรับทราบ “นโยบายและขับเคลื่อนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในระยะ ๕ ปี  (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมอย่างยั่งยืน” โดยวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดรรชนี  เอมพันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. เกรียงไกร  เกิดศิริ  มหาวิทยาลัยศิลปากร นางสาววรนิจ ไกรพินิจ และนางสาวสุวรรณา จันทรไพฑูรย์ จากกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม เพื่อเกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สู่ความสมดุลและยั่งยืน