ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการฯ ครั้งที่ 2/2566


การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการฯ ครั้งที่ 2/2566

30/10/2023 - 31/10/2023

สผ. จัดประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนเครือข่ายขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติ มุ่งสานประโยชน์ตามยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี สู่ความยั่งยืนในระดับพื้นที่

นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการฯ ครั้งที่ 2/2566 วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1005 อาคารทิปโก้ 2  สผ.  โดยมี นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เป็นรองประธาน  และมีผู้แทนคณะทำงาน และเจ้าหน้าที่กองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม สผ. เข้าร่วมประชุม รวม 15 คน

การประชุมได้พิจารณากลั่นกรองโครงการของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั้ง 76 จังหวัด ที่เป็นภาคีเครือข่ายและกลไกหลักในการดำเนินงานในระดับพื้นที่ ด้านการเฝ้าระวัง ติดตามตรวจสอบดูแล ป้องกัน ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่เป็นสมบัติของชาติ รวมทั้งเป็นกลไกหลักในระดับพื้นที่ เผยแพร่องค์ความรู้ ขับเคลื่อนนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และส่งเสริมความเข้าใจ ตลอดจนเสริมสร้างจิตสำนึกร่วมกับภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ โดยดำเนินการตามเจตนารมณ์ของแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดย สผ. กำหนดกรอบเวลา (Time line) ให้หน่วยอนุรักษ์ฯ จัดทำโครงการเป็นการล่วงหน้า 2 ปี ซึ่งแผนงาน/โครงการ ประจำปี พ.ศ. 2568 ได้มีการประชุมและให้ความเห็นชอบไปแล้ว ในการประชุมครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 ดังนั้น ในการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาโครงการของหน่วยอนุรักษ์ฯ ประจำปี พ.ศ. 2569 ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบต่อโครงการตามที่ฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและกลั่นกรองแล้วในเบื้องต้นภายใต้กรอบวงเงินงบประมาณ 11.40 ล้านบาท และให้ฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการตามที่กำหนดไว้ ต่อไป