ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563


การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563

30/10/2019 - 31/10/2019

การประชุมคณะทำงานพิจารณากลั่นกรองแผนงาน/โครงการและติดตามการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 202 ชั้น 2 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรื่องเพื่อทราบ 1.รายงานผลการดำเนินงานของหน่วยอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2562

           2.การดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนงานอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2562

เรื่องเพื่อพิจารณา 1.แผนงาน/โครงการของหน่วยอนุรักษ์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2563

เรื่องอื่นๆ 1.ให้เตรียมข้อมูลการจัดทำรายละเอียดเพื่อชี้แจงกรรมาธิการงบประมาณปี 2563 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง