รายละเอียด
- ยังไม่ได้เลือกข้อมูล -
ข้อมูล
- ยังไม่ได้เลือกข้อมูล -
ดาวน์โหลด
ทั้งหมด [KML] | ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์ [KML] | พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง [KML] | ย่านชุมชนเก่า [KML] | วัด วัดร้าง ศาสนสถาน [KML] | อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง [KML] | เมืองเก่า เมืองประวัติศาสตร์ [KML] | แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ [KML] |
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นที่กันชน
กรอกข้อมูล ลองจิจูด(X) และ ละติจูด(Y) ในรูปแบบดังต่อไปนี้
X.XXXXXXXX Y.YYYYYYYY
X.XXXXXXXX Y.YYYYYYYY
X.XXXXXXXX Y.YYYYYYYY
X.XXXXXXXX Y.YYYYYYYY
... - เว้นวรรคหนึ่งช่องระหว่างค่า ลองจิจูด(X) และ ละติจูด(Y)
- สามารถใส่ทศนิยมได้สูงสูด 8 หลัก