สื่อประชาสัมพันธ์


รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2566 หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น

2 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ๗๖ จังหวัด เป็นเครือข่ายด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมที่สำคัญของ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดตั้งขึ้นตามมติคณ...อ่านต่อ

คู่มือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า

10 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
คู่มือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ภายใต้โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลางและภาค

มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า

10 เดือนที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 1 ไฟล์
โครงการจัดทำมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม ประเภทย่านชุมชนเก่า ในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ธันวาคม 2555

สรุปแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับประกาศเป็นมรดกจังหวัด พ.ศ. 2555 – 2566

1 ปีที่แล้ว บุศราพร ใจมา มีไฟล์ทั้งหมด 2 ไฟล์
สรุปแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรมที่ได้รับประกาศเป็นมรดกจังหวัด  พ.ศ. 2555 – 2566 แบ่งเป็น แหล่งศิลปกรรม 114 แหล่ง และแหล่งธรรมชาติ 15 แหล่ง