พระราชวังไกลกังวล หัวหิน


ละติจูด 12.5860150989 , ลองจิจูด 99.9583611046 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลหัวหิน อำเภออำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รหัสไปรษณีย์ 46170

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

พิพิธภัณฑ์ สถาปัตยกรรม พระราชวัง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นสถานที่ที่รัชกาลที่ 7 โปรดให้สร้างขึ้น ณบรเวณชายทะเลตำบลหัวหิน พระราชวังนี้ออกแบบและสร้างโดยหม่อมเจ้าอิทธิเทพสรรค์กฤดากรก่อสร้างแล้วเสร็จในพ.ศ.2476 เป็นสถาปัตกรรมแบบอิตาลี พระตำหนักในพระราชวังไกลกะงวลมีชื่อจารึกไว้ที่ตัวพระตำหนักที่คล้องจองกัน คือพระตำหนักเปี่ยมสุข ปลุกเกษมเอิดบเปรม เอมปรี พระราชตำหนักน้อยสร้างในสมัยเดียวกับ ให้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชินี ส่วนพระตำหนักอมรทัศน์ พระองค์ทรงซื้อจากหม่อมเจ้าอมรทัศน์กฤษดา แล้วโปรดให้เป็นเรือนพักของเจ้าหน้าที่กรมราชองครักษ์นอกจากนั้น ยังมีอาคารที่สำหรับผู้ตามเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐาน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-12-18

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร