ย่านเมืองทับเที่ยง


ละติจูด 7.5540523427 , ลองจิจูด 99.6081928639 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลทับเที่ยง อำเภออำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ย่านชุมชนเก่า

ความสำคัญ/ลักษณะ

       ชุมชนตลาด/การค้า อาคารตึกแถวแบบชิโนโปรตุกีส ที่ตั้งของตัวเมืองตรังนั้นมีการเปลี่ยนแปลงมาหลายครั้งตามหลักฐานตั้งแต่ ยุคอาณาจักรโบราณ ลัดเลาะตามริมฝั่งแม่น้ำตรัง จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 พระยารัษฎานุประดิษฐ์ (สินธุ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ได้ทูลขอย้ายเมืองมาตั้งอยู่ ณ ตำบลทับเที่ยง โดยให้ชื่อว่า อ้าเภอบางรัก และต่อมาจึงเปลี่ยนชื่อเป็น อำเภอทับเที่ยง ในปีพ.ศ. 2459 เหตุที่เรียกว่าทับเที่ยงนั้นเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.5) ได้เสด็จมาที่จังหวัดตรัง และได้มาถึงจังหวัดตรังในเวลาตอนเที่ยง จึงได้สร้างที่ประทับ ตอนเที่ยง จึงกลายเป็นตำบลทับเที่ยง

     

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

       ทับเที่ยงเป็นศูนย์กลางการค้า และความเจริญในหลายด้าน มีการคมนาคมที่สะดวกมีการจัดวางระบบถนนหนทางค่อนข้างดี อาคารเก่าหลายแห่งได้รับการดูแล ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์มีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มีความรู้ความเข้าใจในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม  นำเอามรดกทางวัฒนธรรมมาใช้ในการจัดกิจกรรมทางท่องเที่ยว มีเอกลักาณ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของไทย จีน ได้อย่างกลมกลืน

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-11-04

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร