เจดีย์รายวัดเขียน บูรพาราม


ละติจูด 14.71608 , ลองจิจูด 104.20605 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

บ้านเขียน ตำบลห้วยเหนือ อำเภออำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 1 อนุสาวรีย์ อนุสรณ์สถาน สถาน หลักเมือง

ความสำคัญ/ลักษณะ

เจดีย์รายรอบอุโบสถวัดเขียนบูรพาราม เจดีย์อิฐแบบลานช้าง คล้ายกับธาตุบ้านเมืองจันทร์ มีอยู่รอบอุโบสถทั้ง 4 มุม องค์เจดีย์ทิศตะวันตกทรุดเป็นกองอิฐ เป็นเจดีย์ที่มีมาแต่ครั้งโบราณ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เล่มที่ 107 ตอนที่ 16 เมื่อ  25 ม.ค.2533

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-02-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร