วัดหนองน้ำเขียว


ละติจูด 13.2372171 , ลองจิจูด 101.1159107 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลคลองกิ่ว อำเภออำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20220

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 2 วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดหนองน้ําเขียว

วัดหนองน้ําเขียว ตั้งอยู่ ณ ตําบลคลองกิ่ว อําเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มีพระครวิฑิตวัฒ พัฒนาการ (จ้อย พุทธสโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองน้ําเขียว พระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียง เลื่องลือในการปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ทํานุบํารุงพุทธศาสนา และพัฒนาวัดหนองน้ําเขียวจนเจริญรุ่งเรือง

บริเวณวัดมีความร่มรื่น มีต้นไม้ปลูกอยู่รอบวัด และมีลานแสดงธรรมอยู่บริเวณด้านหน้ากุฏิ ของเจ้าอาวาส พระอุโบสถใหญ่โตและสวยงาม บริเวณประตูและหน้าต่างของพระอุโบสถติดเครื่องหมายสัญลักษณ์ ของทหาร หมู่กุฏิสงฆ์จะปลูกสร้างอยู่ด้านหลังกุฏิเจ้าอาวาส นอกจากนี้ยังมีศาลาปฏิบัติธรรมขนาดไม่ใหญ่นัก ปลูก สร้างอยู่รอบๆวัดอีกหลายหลัง แต่มีอยู่สองหลังที่หน้าจั่วของศาลาติดพระปรมาภิไธยของพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ รอบๆ วัดจะมีบ้านของ ชาวบ้านในท้องถิ่นปลูกสร้างกระจายกันอยู่ และมีสุสานหรือห่วงซุ้ยอยู่บริเวณหลังวัด

วัดหนองน้ําเขียวมีชื่อเสียงในด้านวัตถุมงคล พระเครื่องและเครื่องรางจะมีสัญลักษณ์รูปเสือเหตุเพราะว่า หลวงปู่จ้อยเกิดปีขาลนั่นเอง แต่เรื่องที่หลวงปู่จ้อยเน้น คือ เรื่องหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าและการขัดเกลา กิเลสด้วยปัญญาของมนุษย์นั้นเอง

 

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ปัญหาและข้อเสนอแนะ

1. มีผู้ลักลอบทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลใกล้บริเวณวัด

2. ประสานงานกับคณะกรรมการวัดและให้ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงวัดช่วยสอดส่องดูแล และแจ้ง อบต. คลองกิ่ว ดําเนินการแก้ปัญหา

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-01-08

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร