วัดป่าดาราภิรมย์


ละติจูด 18.91055 , ลองจิจูด 98.941 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลริมใต้ อำเภออำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50180

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดป่าดาราภิรมย์ ตั้งอยู่ที่ ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับพระบรมราชานุญาต ยกฐานะให้เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ นับได้ว่าเป็นพระอารามหลวงแห่งที่ 7 ในจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ด้านหลังที่ว่าการอำเภอแม่ริมและค่ายดารารัศมี นามของวัดนี้ถูกตั้งขึ้นตามพระนามของเจ้าดารารัศมี พระราชชายา ประวัติของวัดนั้นกล่าวไว้ว่า ครั้งหนึ่งพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ได้ธุดงค์มาพำนัก ณ ป่าช้าร้างติดกับสวนเจ้าสบาย พระตำหนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมี (พระชายาในรัชกาลที่ 5) ชาวบ้านเกิดศรัทธาได้มาสร้างเสนาสนะต่างๆ กุฏิ ศาลา ถวายให้พระกรรมฐานได้ใช้สอย ต่อมาในปี พ.ศ. 2484 เจ้าลดาคำ ณ เชียงใหม่ ทายาทของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาได้ถวายที่ดินคือ สวนเจ้าสบายให้แก่วัด เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลให้แก่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี และถวายนามให้แก่วัดว่า "วัดป่าดาราภิรมย์" สิ่งสำคัญภายในวัด ได้แก่ 1) วิหารหลวง ภายในประดิษฐานพระพุทธมหาธรรมมิกราชเจ้าพระเจ้าธรรมจักรพรรดิ์ วิหารหลวงแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 และพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ภายในวิหารหลวงมีลวดลายแกะสลักตามจุดต่างๆ อย่างวิจิตรบรรจง 2) พระอุโบสถแบบล้านนาภายในประดิษฐานพระพุทธรูป “พระสยัมภูโลกนาถ” เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ศิลปะสุโขทัย พระอุโบสถแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตัดลูกนิมิตอุโบสถ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 3) มณฑปพระจุฬามณีศรีบรมธาตุ (หอแก้ว) เป็นที่ประดิษฐานพระทันตธาตุเจ้า เป็นมณฑปสี่เหลี่ยมจตุรัสมีหลังคาซ้อนกัน 4 ชั้น ยอดมณฑปเป็นรูปทรงปราสาทเจดีย์ปิดทองคำหุ้ม จังโก ลักษณะเป็นศิลปะล้านนาไทยผสมสกุลไต ภายในมณฑปมีพระพุทธรูป และรูปเหมือนพระอริยสงฆ์ประดิษฐานอยู่ 4) มณฑปพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานพระเจ้าทันใจซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญ มณฑปเป็นศิลปะล้านนาแบบเชียงตุง สร้างจำลองแบบมาจากที่บรรจุอัฐิของเจ้าฟ้าเชียงตุงประเทศพม่า มณฑปแห่งนี้เจ้าวรจักร ณ เชียงตุง (ทายาทเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง) เป็นผู้สร้าง เป็นอนุสรณ์สถานบรรจุอัฐิเจ้าฟ้าเชียงตุงและ เจ้าแม่ทิพวรรณ ณ เชียงตุง (ที่มา : พาไปวัด.com)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-11-11

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร