ภาพเขียนสีถ้ำมโหฬาร


ละติจูด 17.097222 , ลองจิจูด 101.847222 ความสูงจากระดับน้ำทะเล

สถานที่ตั้ง

ตำบลปวนพุ อำเภออำเภอหนองหิน จังหวัดเลย รหัสไปรษณีย์ 42190

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ประเภทที่ 4 แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

ภาพเขียนสีถ้ำมโหฬาร อยู่ในเขตวัดถ้ำมโหฬาร บนเทือกเขาหินปูนภูถ้ำมโหฬาร ห่างจากวัดถ้ำมโหฬารไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ 500 เมตร ถ้ำอยู่สูงจากพื้นราบเชิงเขา ประมาณ 10 เมตร ภาพเขียนปรากฎบนเพิงผาหน้าถ้ำที่หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ภาพทั้งหมดเขียนแบบระบายสีทึบด้วยสีแดงคล้ำ เป็นภาพคนและสัตว์ปะปนกัน กระจายเต็มผนัง ภาพคน (อาจเป็นสัตว์ประเภท ลิง ค่าง ก็ได้) พบ 7 ภาพ ภาพสัตว์ 4 ขา มีเขา ประมาณ 10 ภาพ อาจเป็น วัว แพะ กวาง หรือช้าง และภาพสัตว์ปีกคล้ายไก่ (ที่มา : http://www.era.su.ac.th/)

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2020-05-21

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร