ข่าวสารและกิจกรรม-การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์


การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

31/03/2022 - 31/03/2023

สผ. โดยกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม จัดการประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1002 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco WebEx Meetings โดยมีนายบวรเวท  รุ่งรุจี เป็นประธานอนุกรรมการ และนายประเสริฐ  ศิรินภาพร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นรองประธานอนุกรรมการ พร้อมด้วยอนุกรรมกรรมการจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม จำนวน 18 ท่าน ซึ่งที่ประชุมได้มีการพิจารณาเรื่องสำคัญ ดังนี้ 1) โครงการจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เพื่อความยั่งยืนตามภูมินิเวศ : การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์แหล่งศิลปกรรม รายประเภท และการจัดทำผังภูมินิเวศแหล่งธรรมชาติ รายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) กิจกรรมที่ ๑ การจัดทำผังพื้นที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแหล่งศิลปกรรมรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) และ กิจกรรมที่ ๒ การจัดทำผังภูมิเวศแหล่งธรรมชาติรายประเภท ในพื้นที่ภาคเหนือ (ตอนล่าง) 2) โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อปรับภูมิทัศน์และพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ในจังหวัดกาญจนบุรี และ 3) การบุกรุกพื้นที่โบราณสถานเขาแดง อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา

ข่าวสารและกิจกรรมภายในเดือน