ข่าวสารและกิจกรรม-ประชุมคณะทำงานพิจารณามอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566


ประชุมคณะทำงานพิจารณามอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

26/12/2023 - 27/12/2023

สผ. ร่วมพิจารณามอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการ สผ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณามอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 นางกิตติมา ยินเจริญ รองประธาน และมีตัวแทนกลุ่มหน่วยอนุรักษ์ฯ 18 กลุ่ม เข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย อาจารย์ไพบูลย์ ภู่พวง (อ่างทอง) ผศ. ดร. สุภาพร เตวิยะ (เชียงราย) ผศ. เรขา อินทรกำแหง (นครราชสีมา) อาจารย์วชิรวิชญ์ โภคเกียรติพัฒนา (ระยอง) และอาจารย์วาที ทรัพย์สิน (นครศรีธรรมราช) และเจ้าหน้าที่ สผ. รวม 15 คน

ที่ประชุมได้พิจารณา และเห็นควรมอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์แก่หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2566 ให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่หน่วยอนุรักษ์ฯ 76 จังหวัด ที่มีบทบาทในการดูแล เผ้าระวังสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่อง รวม 19 ท่าน ซึ่งจะได้มอบโล่ให้ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 ในการประชุมประจำปีภาคีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่มจังหวัด พ.ศ. 2567 ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช