ข่าวสารและกิจกรรม-โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร


โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

28/11/2019 - 29/11/2019

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562

08.00 - 08.30 น.       - ลงทะเบียน

09.00 - 09.30 น.       - พิธีเปิด โดย : รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                    (ดร. พิรุณ  สัยยะสิทธิ์พานิช)

                    - กล่าวรายงาน โดย : ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

                    (นางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ)

09.30 - 10.30 น.       - การบรรยาย “บทบาท ภารกิจการดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรม

                    ตามแผนงานที่ 1 - 4”  โดย :  ผู้อำนวยการกลุ่มงานจัดการสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม 

                    (นางสาวมัณฑนา  ศิริวรรณ)

10.30 - 12.30 น.       - การบรรยาย “ทิศทางการดำเนินงานและบูรณาการงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ

                    ศิลปกรรมระหว่างหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กับ

                    สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด”

                    โดย : ผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (นายพุฒิพงศ์  สุรพฤกษ์)

12.30 - 13.30 น.       - รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 - 15.30 น.       - การบรรยาย “การเพิ่มมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม”

                    โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปูรณ์ ขวัญสุวรรณ

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

15.30 - 16.30 น.       - การบรรยาย “ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์ฟื้นฟูย่านชุมชนเก่า”

                    โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  อัศวโกวิทวงศ์

                    ศูนย์วิจัยบูรณาการภาพพื้นที่และสังคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

09.00 - 11.00 น.       - การบรรยาย “Smart City ในพื้นที่มีคุณค่าอันควรอนุรักษ์”

                    โดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สักรินทร์  แซ่ภู่

                    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม      

11.00 - 12.00 น.       - การบรรยาย “การเผยแพร่ระบบฐานข้อมูลแหล่งสิ่งแวดล้อมศิลปกรรมอันควรอนุรักษ์”

                    โดย : นายพีชพล  พลพงษ์        

                    บริษัท ดีพเฮด จำกัด

12.00 - 13.00 น.       - รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 15.00 น.       - การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสรุปผลการอบรมสัมมนาฯ

16.00 น.             - ปิดการอบรมสัมมนาฯ

=================================

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

: พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม

- ภาคเช้า  เวลา  ๑๐.๐๐ - ๑๐.๑๕ น.

- ภาคบ่าย เวลา  ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น.