ข่าวสารและกิจกรรม-โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น


โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

28/11/2019 - 29/11/2019

โครงการอบรมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมไปสู่การปฏิบัติในระดับท้องถิ่น

วันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน  2562 ณ ห้องราชเทวี 2 ชั้น 3 โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร