แหล่งโบราณคดีบ้านสันต้นธง


ละติจูด 18.563173 , ลองจิจูด 98.991437

สถานที่ตั้ง

ตำบลต้นธง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านสันต้นธง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของแม่น้ำกวง ในเขตตำบลต้นธง อำเภอเมือง ฯ ลักษณะพื้นที่เป็นเนินเตี้ย ๆ กลางทุ่งนา มีซากโบราณสถานเป็นเนินเตี้ย ๆ และมีเศษอิฐกระจายอยู่ทั่วไป พบโบราณวัตถุที่เป็นเศษภาชนะกระเบื้อง อิฐเสาอาคาร ชิ้นส่วนภาชนะลายขูดขีดรูปสามเหลี่ยมแบบหริภุญชัย และชิ้นส่วนสถาปัตยกรรมในสมัยล้านนา แสดงว่าพื้นที่นี้มีการอยู่อาศัยตั้งแต่สมัยหริภุญชัยต่อเนื่องมาจนถึงล้านนา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร