แหล่งโบราณคดีบ้านสัมมะนะ


ละติจูด 18.569177 , ลองจิจูด 98.948118

สถานที่ตั้ง

ตำบลต้นธง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านสัมมะนะ ตั้งอยู่ในเขตตำบลต้นธง อำเภอเมือง ฯ พบเศษภาชนะดินเผา ซึ่งสามารถนำมาต่อกันได้เป็นรูปทรงหม้อก้นกลมขนาดเล็กและขนาดใหญ่ หม้อขนาดใหญ่ขึ้นรูปด้วยมือ เนื้อดินค่อนข้างละเอียด ทำลายเชือกทาบบริเวณก้นหม้อ ส่วนหม้อขนาดเล็กมีเนื้อหยาบ ลายเชือกทาบ และอีกใบหนึ่งทำลายขูดขีดเป็นเส้นคลื่นรอบตัวหม้อ และไหล่ โดยผิวภาชนะมีการทำน้ำดิน และขัดมัน นอกจากนี้ยังพบภาชนะรูปทรงกระบอก ที่มีการขัดผิวดำ และทำลายขูดขีดรอบ ๆ ภาชนะ และยังพบกระดูกมนุษย์ถูกฝังอยู่ร่วมกับภาชนะดินเผาดังกล่าว พื้นที่นี้จึงน่าจะเป็นแหล่งฝังศพของกลุ่มคนพื้นเมืองดั้งเดิม ที่ดำรงชีวิตตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณที่ราบริมแม่น้ำ

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร