แหล่งโบราณคดีวัดสันริมปิง


ละติจูด 18.59467 , ลองจิจูด 98.97388

สถานที่ตั้ง

ตำบลริมปิง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีวัดสันริมปิง ตั้งอยู่ในเขตตำบลริมปิง อำเภอเมือง ฯ จากการสำรวจ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๒๘ พบโบราณวัตถุจำพวกเศษภาชนะดินเผากระจัดกระจาย โบราณวัตถุที่พบส่วนใหญ่เป็นของใช้ในชีวิตประจำวัน และโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับการสร้างที่อยู่อาศัยหรือศาสนสถาน จึงสันนิษฐานได้ว่าพื้นที่แห่งนี้น่าจะเป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่ และน่าจะมีความสัมพันธ์กับชุมชนภายในเมืองหริภุญชัย และมีการใช้พื้นที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่องมาจนถึงสมัยล้านนา

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร