แหล่งโบราณคดีบ้านทาปลาดุก


ละติจูด 18.489893 , ลองจิจูด 99.19352

สถานที่ตั้ง

ตำบลทาปลาดุก อำเภออำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51140

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

แหล่งโบราณคดีบ้านทาปลาดุก ตั้งอยู่ในเขตตำบลทาปลาดุก อำเภอแม่ทา เป็นแหล่งฝังศพของมนุษย์สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย พบเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๙ โบราณวัตถุที่พบได้แก่ โครงกระดูกมนุษย์หนึ่งโครง ขวานหินขัดขนาดเล็กหนึ่งชิ้น ภาชนะดินเผาหลายใบ มีรูปแบบสำคัญอยู่สามแบบ คือ แบบที่ ๑ เป็นหม้อมีสัน ก้นกลม ไหล่กว้าง คอสั้น ขอบปากบานออก ที่ช่วงล่างและก้นหอยมีลายเชือกทาบ เหนือสันที่บริเวณไหล่จนถึงคอ ผิวขัดมันเรียบ มีลายขีดเป็นแถบรูปสามเหลี่ยมผสมลายจุดในเส้นคู่ขนาน และเขียนลายสีแดงโดยรอบ ภาชนะดินเผาลักษณะนี้ไม่เคยพบในแหล่งโบราณคดีใดในเขตภาคเหนือตอนบนมาก่อน แบบที่ ๒ เป็นภาชนะดินเผารูปทรงกระบอก ก้นแบบตัดตรง มีลายเชือกทาบผิวรูปทรงกระบอกเรียบ คล้ายภาชนะดินเผาที่พบในแหล่งโบราณคดีบ้านสัมมะนะ และแบบที่ ๓ เป็นภาชนะดินเผาชามก้นกลมขนาดใหญ่ มีลายเชือกทาบ ขอบปากพับเข้า

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-02-01

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร