กู่ไก่แก้ว


ละติจูด 18.588006 , ลองจิจูด 99.014661

สถานที่ตั้ง

ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

โบราณสถานกู่ไก่ ตั้งอยู่นอกเมืองลำพูน ห่างจากแนวกำแพงเมืองไปทางด้านเหนือประมาณ ๑.๕ กิโลเมตร ตามตำนานมูลศาสนา พงศาวดารโยนก และจามเทวีวงศ์ พงศาวดารลำพูนกล่าวว่า สร้างขึ้นในสมัยพญาอาทิตยราชแห่งหริภุญชัย ให้เป็นที่อาศัยของ เปตตกุกกฏไก่ขาว ซึ่งเป็นศรีสวัสดิ์แก่พระนคร เชื่อกันว่าองค์เจดีย์ขนาดเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณนอกกำแพงด้านตะวันตกของวัดไก่แก้ว ในปัจจุบันคือสถานที่บรรจุอัฐิของเปตตกุกกฏ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของเจดีย์ ซึ่งประกอบด้วยชั้นฐานเชียงในผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัสรองรับชุดฐานปัทม์ ย่อเก็จ คาดด้วยลูกแก้วอกไก่สองเส้น เหนือชุดฐานปัทม์เป็นชั้นบัวคว่ำบัวหงาย รองรับชุดมาลัยเถาแปดเหลี่ยม ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมที่นิยมในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ หรือสมัยที่พระเมืองแก้วครองนครเชียงใหม่

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2019-09-18

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร