ทำนบพระร่วง


ละติจูด 17.0004908337 , ลองจิจูด 99.6784566004

พิกัด

ตำบลเมืองเก่า อำเภออำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย รหัสไปรษณีย์ 18160

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

มีหลักฐานกล่าวถึงในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงได้กล่าวถึงสรีดภงส์ ดังนี้ "เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มี กุฏิ พิหาร ปู่ครูอยู่ มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าว ป่าลางมีป่าม่าง ป่าขาม.." ทำให้เราทราบว่า ด้านทิศใต้ของเมืองสุโขทัยมีทำนบกั้นน้ำอยู่ และชาวบ้านโดยทั่วไปในปัจจุบันเราเรียกว่าเขื่อนสรีดภงส์

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

บริเวณทำนบขาดการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดูสวยงามบริเวณทำนบพระร่วง หน่วยราชการโดยเฉพาะสถานศึกษามักใช้เป็นสถานที่ให้นักเรียนได้พักแรมและเดินทางไกลนอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังได้ให้ความสนใจ ที่จะไปดูศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทำนบโบราณ ทำให้เกิดผลกระทบ

แก้ไขเมื่อ

2021-05-20

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
การเสนอแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ รายละเอียด งบประมาณ เอกสาร สถานะ
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานโครงการ
ปี แผนงาน ชื่อโครงการ งบประมาณ วันที่รายงาน เอกสาร