วัดงำเมือง (กู่พระยาเม็งราย วัดพระธาตุดอยงำเมือง)


ละติจูด 19.912512967 , ลองจิจูด 99.8250170283

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดงำเมือง เป็นวัดที่เก่าแก่ที่มีความสำคัญเพราะเป็นที่ตั้งของกู่พญามังราย ซึ่งเป็นที่บรรจุอัฐิของพญามังราย กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งชาวล้านนานับถือมาจนถึงปัจจุบัน ภารกิจที่สำคัญของพระองค์ ได้แก่ เป็นผู้สร้างเมืองเชียงราย สร้างเวียงกุมกาม สร้างเชียงใหม่ สถาปนาอาณาจักรล้านนาเป็นขั้วอำนาจสูงสุดในภาคเหนือของไทย ควบรวมหริภุญชัยและเขลางค์นคร ฯลฯ ในปี พ.ศ. 1860 พญาไชยสงครามบุตรของพญามังรายได้สร้างกู่บรรจุอัฐิของพระราชบิดาไว้ที่นี่ และครองเมืองเชียงรายต่อไป (กษัตริย์ล้านนายุคแรกยังไม่ยอมใช้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวง) ต่อมาใน พ.ศ. 2030 พญาศรรัชฎาเงินกองได้สร้างวัดขึ้นบริเวณกู่พญามังราย คือวัดงำเมืองแห่งนี้ เมื่อปีที่เมืองเชียงรายมีอายุครบ 750 ปี ได้มีการสร้างเสาไม้แกะสลักซึ่งแกะสลักบันทึกเรื่องราวของพญามังรายไว้หน้าวัดแห่งนี้ด้วย

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -