สบรวก 1 (เวียงเกี๋ยง) 2,3


ละติจูด 20.2907094354 , ลองจิจูด 100.090428926

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

ชุมชนโบราณ เมืองโบราณ อุทยานประวัติศาสตร์

ความสำคัญ/ลักษณะ

สบรวก 1 เดิมเคยมีโบราณสถานอยู่ 2-3 แห่ง ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงพระธาตุภูเข้าเพียงแห่งเดียว บริเวณรอบนอกก็ยังมีโบราณสถานที่พังทลายหมดสภาพเช่นกันส่วนโบราณวัตถุอื่น พบเศษภาชนะดินเผากระจายอยู่ทั่วไป

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -