วัดพระธาตุสองพี่น้อง (ร้าง)


ละติจูด 20.2457300353 , ลองจิจูด 100.118751973

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดพระธาตุสองพี่น้องตั้งอยู่ในเมืองเชียงแสนน้อยหรือเวียงปรึกษา ซึ่งตามตำนานกล่าวว่าเป็นเมืองที่พระเจ้าแสนภูได้พักกองทัพภายหลังจากเดินทางมาจากเชียงใหม่ แล้วปรึกษากับเหล่าเสนาอำมาตย์ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงแสน จึงเรียกว่า เวียงเบิกสา หรือ เวียงปรึกษา โบราณสถานสำคัญของวัดพระธาตุสองพี่น้อง ได้แก่ เจดีย์ 2 องค์ (เป็นที่มาของชื่อพระธาตุสองพี่น้อง) คือองค์ด้านทิศเหนือและองค์ด้านทิศใต้ ไม่มีประวัติการก่อสร้างที่แน่ชัด มีความเชื่อว่าพระธาตุองค์ด้านทิศใต้ถูกสร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพญาคำฟู (พ.ศ. 1881-1888) จากรูปแบบเจดีย์ที่เป็นทรงปราสาทห้ายอด (องค์ด้านทิศใต้) น่าจะเป็นเจดีย์ในสมัยต้นของล้านนา ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งอาจสัมพันธ์กับตำนานที่กล่าวถึงพญาแสนภูมาสร้างเมืองแห่งนี้ก่อนที่จะสร้างเมืองเชียงแสน และใช้งานต่อเนื่องมาจนสมัยหลัง ส่วนพระธาตุทรงระฆัง (องค์ด้านทิศเหนือ) กำหนดอายุได้ราวกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที่ 21 จากหลักฐานทางโบราณคดีต่าง ๆ ชี้ให้เห็นว่าวัดแห่งนี้มี่ความสำคัญมากที่สุดวัดหนึ่งของเมืองเชียงแสนและเมืองเชียงแสนน้อย และยังแสดงให้เห็นถึงการอยู่อาศัยของชุมชนที่มีมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่สมัยแรกตั้งเมืองไปจนถึงสมัยที่เมืองถูกทิ้งร้าง วัดพระธาตุสองพี่น้อง ปัจจุบันเป็นวัดที่ยังใช้งานอยู่ ตั้งอยู่นอกเมืองเชียงแสนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ หรือตั้งอยู่บริเวณเมืองเชียงแสนน้อย ตั้งอยู่ในพื้นที่ระหว่างทางหลวงหมายเลข 1129 (เชียงแสน-เชียงของ) กับแม่น้ำโขง ห่างจากคูเมืองด้านทิศใต้ของเมืองเชียงแสน มาทางทิศใต้ตามทางหลวงหมายเลข 1129 ประมาณ 4.2 กิโลเมตร หรือเลยจากพระธาตุผาเงาไปประมาณ 1 กิโลเมตร โดยโบราณสถานสำคัญภายในวัดได้แก่ พระธาตุ 2 องค์ หรือพระธาตุสองพี่น้อง โบราณสถานเหล่านี้ได้รับการขุดแต่ง บูรณปฏิสังขรณ์ และปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -