โนนสาวเอ้


ละติจูด 16.2789188292 , ลองจิจูด 103.499718093

พิกัด

ตำบลหนองแปน อำเภออำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นเนินดินมีสภาพป่าปกคลุม มีศาสนสถานเก่าแก่มีเจดีย์ธาตุสร้างขึ้นใหม่ เรียกว่า ""ธาตุโนนสาวเอ้""

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2020-12-03

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -