แหล่งโบราณคดีบ้านโนนชัย


ละติจูด 16.4610379 , ลองจิจูด 102.8557604

สถานที่ตั้ง

บ้านโนนชัย ถนนราษฎร์คนึง ตำบลในเมือง อำเภออำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น รหัสไปรษณีย์ 40000

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

แหล่งโบราณคดีทั้งที่ขุดค้นแล้ว และยังไม่ได้ขุดค้น โบราณวัตถุ

ความสำคัญ/ลักษณะ

เป็นแหล่งโบราณคดีที่มีการศึกษามาตั้งแต่ พ.ศ. 2518 จากการศึกษาพบว่าแหล่งโบราณคดีโนนชัย มีลักษณะเป็นเนินดินขนาดใหญ่ อยู่ทางทิศเหนือของบึงทุ่งสร้าง และมีการขุดค้นพบว่าพบวัฒนธรรมการผลิตอาหารเพื่อกินอยู่ และค้าขาย เช่น เกลือ ปลาร้า ขุดพบภาชนะดินเผา เครื่องประดับ ภาชนะใส่เกลือ ปลาร้าและสินแร่ต่าง ๆ ที่ผลิตขึ้นสำหรับค้าขายกับชุมชนอื่น ๆ

 

ข้อมูลจากการขุดค้นพบว่าแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีชั้นดินลึก 5.5 เมตร แบ่งได้ 6 ชั้น และมีการพบโบราณวัตถุจำพวกเศษภาชนะดินเผาเคลือน้ำโคลนสีแดง และกระดูกของสัตว์ป่า เช่น หมู่ป่า เก้ง สุนัข กวาง เนื้อทราย วัว ควาย แรด หนู และเปลือกหอย มีการกำหนดอายุเบื้องต้นว่ามีโบราณวัตถุ 5 สมัย คือ สมัยที่ 1 ระหว่าง 2400-2300 ปีมาแล้ว สมัยที่ 2 และ 3 ระหว่าง 2300-2200 ปีมาแล้ว และสมัยที่ 4 และ 5 อายุราว 2000-1800 ปี

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

สภาพปัจจุบันของแหล่งโบราณคดีมีสภาพรกร้าง เนื่องจากในอดีตเคยมีการขุดหน้าดินขาย ปัจจุบันกลายเป็นที่ทิ้งเศษวัสดุก่อสร้างและสวนกล้วย ปรากฏสภาพบริเวณเนินดินในเขตของกองพันทหารม้าที่ 6  นอกจากนี้ยังมีการพบเศษภาชนะดินเผาอยู่บนพื้นดินทั่วไป

หน่วยอนุรักษ์ฯ

แก้ไขเมื่อ

2021-11-04

ข้อมูลสถิติ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
เอกสาร

การใช้งบประมาณตามแผนงานต่างๆ

ชื่อ รายละเอียด งบประมาณ ปี เอกสาร

รายงานสถานการณ์สิ่งแวดล้อม

ชื่อ รายละเอียด ปี เอกสาร