วัดสวัสดี (วัดสัสดีร้าง)


ละติจูด 20.2683969988 , ลองจิจูด 100.088688983

พิกัด

ตำบลเวียง อำเภออำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประเภทแหล่งศิลปกรรมฯ

วัด วัดร้าง ศาสนสถาน

ความสำคัญ/ลักษณะ

วัดสัสดี จากลักษณะทางศิลปะมีมณฑปก่ออิฐถือปูนหลังคาค่อนไปทางด้านตะวันออก เป็นทางเข้าด้วยลักษณะอาคารสี่เหลี่ยม ส่วนบนทางเข้าเป็นคูหามีผนังสีปูนแดงคล้ำ ส่วนวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเชื่อมต่อจากมณฑป รูปแบบของเจดีย์อาจมีเค้าโครงของเจดีย์รุ่นแรกในกลุ่มวัดจอมหมอก ฐานของมณฑปที่เป็นฐานบัวลูกฟักและคติการสร้างมณฑปท้ายวิหารหรือคันธกุฏีเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ทางด้านรูปแบบกับสุโขทัยโดยเฉพาะเมืองศรีสัชนาลัย ดังนั้นจึงน่าจะเป็นหลักฐานสําคัญที่แสดงให้เห็นถึงวัดในระยะแรกของเมืองเชียงแสนอย่างน้อยน่าจะมีอายุตั้งแต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 เป็นต้นมาสภาพปัจจุบัน เป็นวัดร้างที่อยู่ในเขตกําแพงเมืองด้านทิศตะวันเฉียงใต้ติดกับแม่น้ำโขง เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่ อาคารหลักประกอบด้วยเจดีย์ประธาน มีวิหารอยู่ด้านหน้า ท้ายวิหารมีมณฑป อาคารทั้งหมดตั้งอยู่บนฐานไพทีเดียวกัน มณฑปท้ายวิหารใช้ผนังเชื่อมต่อกัน หลักฐานทางศิลปกรรมคือพระพุทธรูปสําริดที่เป็นพระประธานของวัด ปัจจุบันอยู่ที่ประดิษฐานในวิหารวัดปงสนุก ในอดีตพื้นที่ส่วนใหญ่ยังคงเป็นป่า เมื่อมีการเริ่มตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยจึงเริ่มมีการถางป่า จึงทําให้เห็นร่องรอยของโบราณสถาน แต่ก็ปรากฏเพียงนิดเดียวเพราะยังไม่มีการบูรณะเนื่องจากโบราณสถานแห่งนี้ได้ก่อตั้งมานานชาวบ้านมีความเชื่อว่ามีศักดิ์สิทธิ์สิงห์สถิตอยู่ดังนั้นในวันสําคัญทางพุทธศาสนาก็จะมีการนําข้าว น้ำไปถวาย และกราบไหว้บูชาทุกวัน

สถานการณ์สิ่งแวดล้อม

-

แก้ไขเมื่อ

2018-09-10

ข้อมูลสถิติ
หน่วยอนุรักษ์ฯ
ภาพประจำแหล่งศิลปกรรม
- ไม่มีรูปภาพ -
แผนงานและโครงการ
- ไม่มีเอกสาร -